כמשקי בית לא חייבים להיות בעלי מקצוע פיננסי בכדי לנהל בצורה יעילה את כלכלת המשפחה

הכלכלה בארץ מראה סימנים חיוביים לעתיד כלכלי משוכלל ובעל יציבות כלכלית חברתית משמעותית לטווח הארוך.
יבוא המוצרים הפיננסיים מחו"ל , ושדרוג מוצרים אלה והצעתם לקהל הרחב בארץ , בין אם מדובר במוצרים כלכליים פיננסיים שוטפים ובין אם זה בהיבט של ניהול סיכונים כלכליים ומוצרים לטווח הרחוק , מעיד על התפתחות התחום בצורה חיובית ויציבה במשמעה של המלה .
כלכלת המשפחה כחלק חשוב ורציני מכלכלת המשק זוכה בתקופה האחרונה להתייחסות רצינית מאוד ממוסדות ציבוריים מצד אחד , ולהתעניינות נרחבת בציבור האנשים מצד שני . אנו רואים כיום חשיבות רבה לתחום ומפנים את תשומת לבם של ציבור האנשים לחשיבות הניכרת לעניין , וכי על מנת ליהנות מהפירות של צמיחה כלכלית במשק מצד אחד ולהגן על העתיד הכלכלי של המשפחה מפני מיתון ואו משבר כלכלי מצד שני , אנו חייבים לפתח מודעות לחשיבות של כלכלת המשפחה כחלק חשוב בהתפתחות המשק כולו.

אנחנו כמשקי בית לא חייבים להיות בעלי מקצוע פיננסי בכדי לנהל בצורה יעילה את כלכלת המשפחה , ובשלב מסוים מספיק לדאוג להבנת מושגים ותהליכים בסיסיים שאכן מתייחסים לעניין - כגון : הכנסות , הוצאות , המאזן של המשפחה , התנהלות שוטפת , מימוש יעדים וניהול סיכונים , על מנת לנהל את כלכלת המשפחה בצורה יעילה .

להלן כמה מושגים שיכולים לתרום להבנת הנושאים הכלכליים הנוגעים לכלכלת המשפחה , אנו כמשקי בית צריכים לרדת לרמת המיקרו של מושגים אלה ולחבר אותם לאירועים הכלכליים של המשפחה .

אופציה : הינה זכות המוענקת לרוכש האופציה על ידי חוזה לרכוש או למכור נכס שנקרא "נכס הבסיס" כמו מניה לצורך הדגמה , במחיר שקבוע מראש ובכתב בחוזה שנקרא "מחיר מימוש" במועד שנקבע מראש גם כן , שנקרא "מועד המימוש" .

אינפלציה : זהו תהליך של עלייה מתמשכת ברמת המחירים במשק מסוים . בשל עליית רמת המחירים , כוח הקנייה של המטבע המקומי לאותו משק פוחת , דבר שגורם לירידת ערכו של המטבע המקומי .

דיפלציה : תהליך הפוך מאינפלציה המתאר ירידת מחירים כללית במשק , דבר אשר גורם לכך שכוח הקנייה של המטבע עולה .

הטבה בעמלה : הסכום או השיעור אותו מפחיתים מהסכום או מהשיעור הנקוב בחוברת העמלות של הבנק לגבי העמלה באותו עניין .

היפר-אינפלציה : מצב שבו האינפלציה מגיעה לרמות גבוהות מבלי להגיע לשיווי משקל במשק .

הלוואה לדיור : הלוואה הניתנת לשם רכישת דירת מגורים או דרך משכון של דירת מגורים .

מדד המחירים לצרכן : הינו כלי סטטיסטי המודד שינויים במחירים השוטפים לסל מצרכים של משפחה ממוצעת בישראל . מדד המחירים מפורסם כל 15 לחודש בגין החודש הקודם .

מיסוי חסכון : החל מ 1.1.2003 מנוכה מס על הריבית הנצברת בחסכונות .

מניה : הינה אמצעי פיננסי המקנה בעלות וזכות שליטה בחברה , כגון : זכות הצבעה , זכות השתתפות באסיפה הכללית , זכות לקבלת דיבידנד , וזכות בעת פירוק .

עלות אפקטיבית : העלות הריאלית והכוללת של ההלוואה . עלות זו כוללת את הריבית , עמלות וחיובים למיניהם הקשורים בהעמדת האשראי ואו ההלוואה המנוכים מהסכום המקורי של ההלוואה או שהלקוח נדרש לשלם באופן אחר , ושסכומם ידוע וניתן לבירור בעת חתימת הסכם האשראי ואו ההלוואה .

עמלת הקצאת אשראי : עמלה הנגבית מהלקוח אשר ביקש בכתב הקצאת מסגרת אשראי בחשבונו וחתם על בקשה להקצאת מסגרת , המסגרת מדווחת תוך ציון עובדת חתימתו .

פיקדון בריבית יומית פר"י :סוג של פיקדון שניתן להפקיד בו כל סכום , שתקופתו מיום אחד והלאה , שאין צורך להגדיר את תקופת ההפקדה .

ריבית זכות : הריבית שהבנק מזכה חשבון עו"ש על יתרת זכות בחשבון .

ריבית חובה : הריבית שהבנק מחייב חשבון עו"ש על יתרת חובה בחשבון .

ריבית חריגה : התוספת לריבית הנגבית על יתרות חובה החורגות ממסגרת האשראי (בחשבונות עו"ש) .

ריבית מוניטרית : ריבית על המקורות הכספיים שמעמיד בנק ישראל לבנקים המסחריים.

ריבית מתואמת שנתית : שעור הריבית המתקבל ע"י יחוס שעור ריבית לתקופה של שנה , המבוסס על חישוב של 365 ימים בשנה , בהתחשב במרכיב של ריבית דריבית , אם תשלום הריבית נעשה בתקופות קצרות משנה .

ריבית ריאלית : הריבית שנקבעה לעסקה ממנה יש לנכות את שיעור האינפלציה לתקופה המוגדרת . היא משקפת את מחיר השימוש בכסף על פי כוח הקנייה .

ריבית תעריפית : הינה ריבית נומינלית שנתית , שעור ריבית לתקופה של שנה אלא אם הבנק הודיע במפורש אחרת .

 

על הכותב:
עומר יוסף
יועץ כלכלי ופיננסי
מומחה לכלכלת המשפחה
מתוך אתר מאמרים http://www.articles.co.il


עוד באותו נושא

התגובות שלכם ...

מוצרי החודש

אני מרגיש

ספר ההפעלה הנפלא של דן שטאובר מעודד ילדים לדבר על רגשות ולפתח תקשורת טובה. מומלץ!

הורים לילדים – מה אתם מחפשים?