השלם את האות החסרה - לפסחבאדיבות הגננת הדס מגן שובו רחובות - orhay4@gmail.com